siarbay logo Buidheachas Credits

English Gàidhlig

Credits Taingean

Software

Bathar-bog

Siarshop relies on the following open-source software:

Tha Siarshop a' cleachdadh air am bathar-bog bun-tùsal fosgailte a leanas:

Funding

Maoineachadh

Siarshop was part-funded by Comunn na Gàidhlig.

Chaidh Siarshop a' mhaoineachadh ann an pàirt le Comunn na Gàidhlig.

People

Daoine

Siarshop owes thanks to the following people:

Tha Siarshop gu mòr ann an comainn na daoine a leanas:


Chaidh Siarshop a' dhealbhachadh agus a thogail le Sealgar Ltd.

Chaidh Siarshop a' dhealbhachadh agus a thogail le Sealgar Ltd.

Sealgar